Archiwum

Przetarg dot. stron internetowych

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym
dot. zaprojektowania i wykonania strony internetowej
dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo

Na podstawie regulaminu Chełmińskiego Domu Kultury z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwracamy się z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo, do podmiotów zajmujących się profesjonalnie tworzeniem stron www.

 1. Zamawiający:
  Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40 a, 86-200 Chełmno
 2. Przedmiot zamówienia:
  Zaprojektowanie i wykonanie spójnej strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo. Czas realizacji 21.08 – 31.11.2020 r.
 3. Zamawiający dopuszcza wybór najkorzystniejszej oferty spośród nadesłanych zgłoszeń.
 4. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta dot. zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo”.
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub też dostarczona osobiście na adres: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a do 17 sierpnia 2020 r. do godziny 12.00
 6. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.08.2020 r. o godz. 12.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w Chełmińskim Domu Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno oraz na stronie: https://bip.chelmno.pl/artykuly/261/ogloszenia.
 7. Chełmiński Dom Kultury zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 8. Załączniki:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF)
  2. Oferta (PDF)
  3. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem i opłatami (PDF)